ТОВ "ПКТБ - Цінні папери" на основі ліцензії НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, Депозитарної діяльності депозитарної установи, надає своїм клієнтам послуги зі зберігання цінних паперів в бездокументарній формі на депозитарних рахунках Депонентів, а також послуги зі зберігання цінних паперів в бездокументарній формі на рахунках власників відкритих на основі договорів з Емітентами. Ми надаємо своїм клієнтам, фізичним та юридичним особам резидентам та нерезидантам повний перелік депозитарних послуг.

Для зручності своїх клієнтів та з метою спрощення порядку укладання договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України оголошємо публічну пропозицію про приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, розміщеного на сайті Депозитарної установи. Публічна пропозиція направляється всім Фізичним особам - громадянам України, які готові її прийняти (акцептувати) шляхом підписання Заяви про приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Публічна пропозиція, Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах та Заява про приєднання до Договору обслуговування рахунку в цінних паперах, розміщені в розділі "Депозитарна діяльність" -> "Публічна пропозиція".


Для відкриття рахунку в цінних паперах вам необхідно звернутися до наших спеціалістів для укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та надати наступні документи

Для фізичних осіб
 1. Оригінал паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу відповідно до законодавства (для рахунків які відкриваються для співвласників надається окремо для кожного із співвласників)
 2. Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (у разі наявності). Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагається (для рахунків які відкриваються для співвласників надається окремо для кожного із співвласників)
 3. Документи, що посвідчують повноваження розпорядників рахунку, для фізичних осіб довіреність засвідчена нотаріально (у разі призначення розпорядника рахунком)
 4. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу розпорядника рахунку відповідно до вимог законодавства (у разі призначення розпорядника рахунку)
 5. Документи, що посвідчують повноваження керуючого (у разі призначення керуючого рахунком)
 6. Документи необхідні для ідентифікації керуючого (у разі призначення керуючого рахунком)
 7. Доручення видане представнику заявника на право відкриття рахунку у цінних паперах, засвідчене нотаріально та паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства (у разі відкриття рахунку представником за дорученням)
 8. Копія паспорту заявника або іншого документа, що посвідчує особу заявника відповідно до вимог законодавства, засвідчена нотаріально (у разів відкриття рахунку представником за дорученням)
 9. Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (для громадян України)
 10. Заява про відкриття рахунку в цінних паперах
 11. Анкета рахунку в цінних паперах
 12. Опитувальник (надається на виконання вимог ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")
 13. Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах(для фізичних осіб - нерезидентів зразок підпису засвідчується нотаріально)
 14. Анкета керуючого рахунком в цінних паперах (у разі призначення керуючого рахунком)
Для юридичних осіб-резидентів
 1. Оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
 2. Оригінал або належним чином засвідчена копія зареєстрованого установчого документа або копія документу про проведення реєстрації установчих документів що містить код доступу на сайті міністерства юстиції України. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають
 3. Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника
 4. Копії паспортів та документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (у разі наявності) осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (засвідчена підписом таких осіб)
 5. Довіреність розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи і засвідчена печаткою цієї юридичної особи (за наявнгості печатки), якщо розпорядниками рахунку не є особи які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності
 6. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу розпорядника рахунку відповідно до вимог законодавства
 7. Документи, що посвідчують повноваження керуючого (у разі призначення керуючого рахунком)
 8. Документи необхідні для ідентифікації керуючого (у разі призначення керуючого рахунком)
 9. Доручення видане представнику заявника на право відкриття рахунку у цінних паперах, засвідчене нотаріально та паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства (у разі відкриття рахунку представником за дорученням)
 10. Довідка, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для депонентів банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок) та номер цього рахунку
 11. Довідка про кінцевих беніфіціарних власників (контролерів) заявника у вигляді розгалуженої структури. Довідка має містить паспортні дані, дати народження та адреси реєстрації місця проживання фізичних осіб які прямо або опосередковано володіють 10 або більше відсотками у статутному капіталі заявника, з вказанням частки прямої або опосередкованої участі таких осіб.
 12. Заява про відкриття рахунку в цінних паперах
 13. Анкета рахунку в цінних паперах
 14. Опитувальник (надається на виконання вимог ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")
 15. Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах(підписується в присутності працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріально
 16. Анкета керуючого рахунком в цінних паперах (у разі призначення керуючого рахунком)
Для юридичних осіб – нерезидентів
 1. Копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження
 2. Копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності
 3. Оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи
 4. Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника
 5. Оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її наявності))
 6. Довіреність розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи і засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядниками рахунку не є особи які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності
 7. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу розпорядника рахунку відповідно до вимог законодавства
 8. Документи, що посвідчують повноваження керуючого (у разі призначення керуючого рахунком)
 9. Документи необхідні для ідентифікації керуючого (у разі призначення керуючого рахунком)
 10. Доручення видане представнику заявника на право відкриття рахунку у цінних паперах, засвідчене нотаріально та паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства (у разі відкриття рахунку представником за дорученням)
 11. Довідка, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для депонентів банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок) та номер цього рахунку
 12. Довідка про кінцевих беніфіціарних власників (контролерів) заявника у вигляді розгалуженої структури. Довідка має містить паспортні дані, дати народження та адреси реєстрації місця проживання фізичних осіб які прямо або опосередковано володіють 10 або більше відсотками у статутному капіталі заявника, з вказанням частки прямої або опосередкованої участі таких осіб.
 13. Заява про відкриття рахунку в цінних паперах
 14. Анкета рахунку в цінних паперах
 15. Опитувальник (надається на виконання вимог ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")
 16. Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах(зразок підпису засівдчується нотаріально)
 17. Анкета керуючого рахунком в цінних паперах (у разі призначення керуючого рахунком)

Оригінали документів які надаються для відкриття рахунку можуть бути повернені на вимогу заявника